Välkommen!

Registrera livskvalitet (QoL), klicka här.

Svenska ICD- och Pacemakerregistret är ett nationellt medicinskt kvalitetsregister. Registret startades 1989 på initiativ av Svenska Cardiologföreningen. Samtliga implanterande kliniker i Sverige rapporterar till registret som sammanställer kvartals- och årsrapporter över pacemakeranvändande i Sverige. Med hjälp av registret kan läkarna följa upp komplikationer och olika behandlingsmetoder inom pacemakervärlden. Syftet med Svenska ICD- och Pacemakerregistret är att öka patientsäkerheten och höja kvaliteten i vården.

Årligen görs omkring 5000 pacemakeroperationer i Sverige. I det Internetbaserade systemet kan läkaren via webbplatsen överföra uppgifter om pacemakeringrepp och patientstatus online. Läkaren kan därefter omedelbart jämföra den egna klinikens resultat med riksgenomsnittet. Kliniken kan dessutom jämföra sina resultat med den grupp av sjukhus som utför lika många ingrepp.

För ytterligare information, kontakta:
 • Fredrik Gadler, överläkare, Tema Hjärta Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
  tfn 08-1237 5877, fredrik.gadlerregionstockholm.se
 • Helena Karlsson, Tema FOU Hjärta Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
  tfn 08-1237 3235, helena.p.karlssonregionstockholm.se

Welcome!

Swedish ICD and Pacemaker Registry is a national medical quality. The registry was started in 1989 on the initiative of the Swedish Society of Cardiology. All the implanting clinics in Sweden report to the registry that compiles quarterly and annual reports of pacemaker use in Sweden. With the help of registry, doctors can monitor complications and treatment methods in the pacemaker world. The purpose of the Swedish ICD and Pacemaker Registry is to increase patient safety and quality of care.

Every year there is about 5000 pacemaker surgery in Sweden. The Internet-based system the doctor can record data on pacemaker procedures and patient status online. The physician can then immediately compare their own department's results with the national average. The clinic may also compare their results with the group of hospitals that perform as many procedures.

For more information please contact:
 • Fredrik Gadler, physician, heart clinic, Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
  tfn 08-1237 5877, fredrik.gadlerregionstockholm.se
 • Helena Karlsson, hjärtkliniken FOUU, Karolinska Universitetssjukhuset Solna,
  tfn 08-1237 3235, helena.p.karlssonregionstockholm.se